Prijava Registracija   Niste prijavljeni
Podaci o prodajnom mjestu
Puni naziv tvrtke: TP LINE d.o.o.
Sudski registar:
OIB: OIB
PDV identifikacijski broj: PDV
EORI broj: EORI
Puna adresa: B. Petranovića 4, 23000 ZADAR, HRVATSKA, EU
Telefon: 020 313-119
Fax: 020 418-186
e-mail: tp-line@tp-line.hr


ISPRINTAJTE KARTU PRIJE DOLASKA NA BROD.

NE MOŽETE SE UKRCATI NA BROD S KARTOM NA MOBITELU!

KARTE ZA VOŽNJE KOJE NISU RASPOLOŽIVE SE I DALJE MOGU KUPITI ISPRED BRODA AKO SE DOĐE DOVOLJNO RANO!

Podržane kartice:

Garancija sigurnosti: